כל זכויות שמורות לשירה גון ©.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר זה, שייכות לשירה גון ©.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שירה גון ©.

אחריות
השרות מוצע באתר זה כמות שהוא "As Is"
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.